คำแนะนำก่อนเรียน

ถ้าหากมีข้อสงสัยสามารถดูได้ที่ https://www.youtube.com/playlist?list=PL2nE9MlNcUv...

เสร็จสมบูรณ์และดำเนินการต่อ  
Discussion

0 แสดงความคิดเห็น